De straffbare forholdene fant sted fra 1999 til 2007, og rammet flere ulike selskap og privatpersoner. Til sammen utgjør utroskapsforholdene over NOK 20 millioner, det var unndragelse av merverdiavgift på nærmere NOK 20 millioner, og et grovt bedrageri på over NOK 13 millioner.

På grunn av brudd på menneskerettighetene knyttet til tidsforløpet fra domsavsigelse i tingretten til dom i lagmannsretten, har alle de domfelte fått en vesentlig reduksjon i utmålingen av fengselsstraffen, og en stor del av fengselsstraffen er gjort betinget.

I vurderingen av betydningen av brudd på menneskerettighetene for straffeutmålingen uttaler lagmannsretten:

"Allmennpreventive hensyn tilser imidlertid etter lagmannsrettens syn at straffen ikke fullt ut gjøres betinget. Til forskjell fra Rt. 2010 side 1635 og Rt. 2007 side 1326, gjelder saken her omfattende økonomisk kriminalitet som har vært komplisert og etterforske og irretteføre, blant annet fordi de straffbare forholdene har pågått over lang tid og knyttet til flere rettssubjekter."

Lagmannsretten har ikke funnet andre formildende omstendigheter som kan føre til nedsatt straff.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Linn Eckhoff Dolva, tlf. 901 80 017.