Lagmannsretten fant det bevist at selskapets regnskaper var ulovlige og grovt misvisende og at disse ble brukt til å forlede Nordea til blant annet urettmessig å innvilge et låneengasjement på 330 millioner kroner samt benyttet til å bedra en rekke garantister for flere titalls millioner.

Retten fant det videre bevist at Bogen ikke bare var kjent med regnskapsfeilene, men at han i betydelig grad var initiativtaker til ulovlige inntektsføringer, samt at han i sterk grad bidro til at Nordea ble brakt i villfarelse vedrørende selskapets reelle økonomiske stilling.  

Bogen ble tidligere domfelt for de samme forhold i Oslo tingrett i august 2006, i Borgarting lagmannsrett i september 2007, samt at Gjenopptagelseskommisjonen avviste hans begjæring på materielt grunnlag i april 2010. Bakgrunnen for at saken kom opp på nytt for lagmannsretten var Høyesteretts avgjørelse om at ankesilinger skal begrunnes, hvilket ikke ble gjort i forrige runde. Som følge av tidsforløpet ble ett år av straffen gjort betinget, samt at det ble gjort fradrag for 150 dager som er sonet. Bogen skal derfor gjeninnsettes for soning i tre år og én måned. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.