I skjerpende retning har lagmannsretten pekt på at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldene ved slike tollunndragelser. Lagmannsretten har også lagt vekt på at det i denne saken er handlet forsettlig, slik at det er den mest alvorlige varianten av "særlig grov" tollunndragelse han er domfelt for.

ØKOKRIM er fornøyd med at lagmannsretten har vært enig med ØKOKRIM i at domfeltes anke skal forkastes og at tingrettens dom blir stående.

ØKOKRIM har samarbeidet tett med Tollvesenet i denne saken.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne S. Bender, tlf. 90 20 43 00