I skjerpende retning har retten lagt vekt på at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot utferdigelse av uriktige erklæringer som skal brukes av det offentlige ved avgiftsberegning.

ØKOKRIM er fornøyd med at retten har vært enig med ØKOKRIM om både domfellelse og straffeutmåling.

ØKOKRIM har samarbeidet tett med Tollvesenet i denne saken.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne S. Bender, tlf. 90 20 43 00