I egenskap av å være daglig leder og styreleder overførte han over 1,2 millioner kroner fra selskapets bankkonto til sin private bankkonto. Retten la til grunn at domfelte hadde til hensikt å tilegne seg en uberettiget vinning før selskapet gikk konkurs.

Fengselsstraffen ble fastsatt til ti måneder. Ved utmålingen ble det tatt i betraktning at saken hadde en "liggetid" på vel ett år og seks måneder. Domfelte ble i tillegg dømt til inndragning og tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i tre år. Dommen fra november i fjor ble påanket til Borgarting lagmannsrett, som har nektet anken fremmet. Tingrettens dom er dermed rettskraftig.

Saken ble overtatt som bistandssak fra Oslo politidistrikt.