Oslo tingrett dømte i januar 2009 den tidligere eiendomssjefen for å ha mottatt bestikkelser fra en svensk entreprenør og for å ha deltatt på smøreturer (jakttur og golftur) betalt av to selskaper som var tilbydere av tjenester til Ullevål Universitetssykehus. Han ble også dømt for å ha mottatt bestikkelser i form av byggevarer og møbler mens han var ansatt som prosjektdirektør i ROM Eiendomsutvikling AS, et selskap i NSB-konsernet. Disse forholdene som skriver seg fra perioden 2001 til 2004, ble endelig avgjort ved tingrettens dom.

Videre ble han i tingretten dømt for under politietterforskningen høsten 2004 å ha tilbudt en daglig leder i et byggevarefirma til sammen kr 20 000 i bestikkelser for å skjule tidligere korrupsjonshandling. Også i lagmannsretten ble han kjent skyldig i dette forholdet som ble ansett som grov korrupsjon.

Lagmannsretten fastsatte en samlet straff til ubetinget fengsel i ett år og ni måneder. I dommen heter detbl.a.:

”Ved den konkrete straffutmåling legger lagmannsretten i skjerpende retning vekt på at NN har begått korrupsjonshandlinger over flere år mens han hadde betrodde stillinger i offentlig eide virksomheter, henholdsvis ROM Eiendomsutvikling AS og Ullevål Universitetssykehus HF.”

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Espen Haug, tlf. 48887966.