Skattesviket gjelder perioden 1998 til 2005, da mannen unnlot å opplyse om gevinster fra aksjesalg og uriktig krevde fradrag med over 206 millioner kroner til norske myndigheter. Han ble også dømt for fire tilfeller av ulovlig innsidehandel, markedsmanipulasjon, overtredelser av meldeplikten. Ved flere anledninger i perioden 2000 til 2003 handlet gründeren med aksjer i Eltek ASA, til tross for at han som storaksjonær og styremedlem satt med innsideinformasjon om selskapet.

I dommen heter det: "Til straffeutmålingen skal det bemerkes at så vel skattesvik som ulovlige innsidehandler i et omfang som det foreliggende, medfører risiko for betydelig økonomisk skade. Når det gjelder skattesvikene, må disse betegnes som ulovlig tilegnelse av samfunnets fellesgoder som fører til at andre blir skadelidende. Hva gjelder innsidehandlene, kan dette betegnes som tyveri fra aksjemarkedet. Ved at man utnytter kurssensitiv informasjon som ikke andre har, får man tilgang til de økonomiske gevinster som aksjemarkedet gir. Denne gevinsten oppnås imidlertid på de andre aktørenes bekostning. Når det i tillegg - både hva gjelder skattesvikene og innsidehandlene - dreier seg om lovovertredelser hvor oppdagelsesrisikoen er liten, er det av allmennpreventive grunner nødvendig med en streng reaksjon".

Mannen er også dømt for å ha unnlatt å melde i alt 109 tilfeller av meldepliktig aksjehandel. I tillegg er han dømt for markedsmanipulasjon ved å holde aksjekursen i Eltek ASA på et kunstig høyt nivå ved at kursrelevant informasjon ikke tilfløt markedet. Han handlet også i strid med Eltek ASAs interesser ved å tilegne seg opsjoner med rettighet til aksjer han ikke hadde krav på.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf: 915 95 376