Høsten 2015 ble den tidligere konsernsjefen i selskapet Fast Search & Transfer ASA (FAST) i Borgarting lagmannsrett dømt til to års fengsel (hvorav ett år betinget). ØKOKRIM anket spørsmålet om inndragning. Anken er nå forkastet av Høyesterett, og lagmannsrettens dom er således rettskraftig.

Dommen gjelder regnskapsmanipulasjon og markedsmanipulasjon i forbindelse med at det i regnskapene for FAST for 2006 uriktig ble inntektsført ca. 80 millioner for en fiktiv avtale. Selskapet var børsnotert, og de uriktige regnskapstallene ble offentliggjort en rekke ganger frem til regnskapene ble korrigert i mai 2008.

Borgarting lagmannsrett slår fast at konsernsjefen var klar over at de 80 millioner ikke var noen reell inntekt og at regnskapene i FAST uten denne inntekten ikke ville vist vekst i 2006, samt at vekst var en svært viktig faktor i selskapets prisfastsettelse av aksjen, men at han likevel fortiet de reelle forholdene både i forbindelse med behandlingen av regnskapene og i forbindelse med pressmeldinger og annen informasjon til investorer, analytikere og presse i perioden.

Lagmannsretten uttaler også at det er alvorlig at konsernsjefen gjennom hele perioden bidro med å tilsløre de reelle forholdene til tross for at han hadde gjentatte oppfordringer til å redegjøre for realiteten, og at han overfor Kredittilsynet, Oslo Børs og Fasts egne granskingsorganer, bidro til stadige fremstillinger – både muntlige og skriftlige – hvor det ble gitt misvisende og uriktig informasjon om forholdene.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf. 916 46 017