ØKOKRIM tiltalte i 2010 tre forretningsmenn for omfattende økonomisk kriminalitet, blant annet grov utroskap, grovt bedrageri og overtredelser av avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved Oslo tingretts dom av 21. mars 2011 ble de funnet skyldig etter tiltalen. Alle tre ble dømt til fengsel i seks år hvorav seks måneder ble gjort betinget, og til tap av retten til å drive næringsvirksomhet i fem år. I tillegg ble en av de domfelte ilagt et erstatningsansvar overfor staten på vel 16 millioner kroner. Etter anke fra de tiltalte avsa Borgarting lagmannsrett dom 3. juni 2013. Alle tre ble dømt til fengsel i fem år og seks måneder og til tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år. De domfelte anket til Høyesterett som i dom av 28. januar 2014, opphevet lagmannsrettens dom med ankeforhandling som følge av inhabilitet hos en av de fagkyndige meddommerne.

Det ble avholdt ny ankeforhandling i Borgarting lagmannsrett fra 4. mai til 12. juni 2015. Ved lagmannsrettens dom av 18. desember 2015 ble to av de domfelte frifunnet for ett par mindre tiltaleposter, i tillegg ble den tredje frifunnet for medvirkning til grovt bedrageri. Lagmannsretten dømte de tre forretningsmennene til fengsel i henholdsvis 4 år, 3 år og 3 måneder og 2 år. Ved straffutmålingen hadde lagmannsretten redusert fengselsstraffen med ett år for hver av de domfelte, samtidig som halvparten av den resterende straffen ble gjort betinget, som følge av det lange tidsforløpet frem til lagmannsrettens dom. I tillegg ble en av de domfelte ilagt et erstatningsansvar overfor staten på vel 7 millioner kroner.

De tre domfelte anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. april 2016 å henvise ankene fra to av de domfelte for så vidt gjaldt spørsmålet om betydningen av at det gikk så lang tid fra ankeforhandlingen til domsavsigelsen, for øvrig ble ankene nektet fremmet. Ankeforhandling ble avholdt 28. juni 2016. Ved dom av 30. juni 2016 forkastet Høyesterett de domfeltes anker. Høyesterett uttaler at tidsforløpet fra hovedforhandling til domsavsigelse klart representerte en saksbehandlingsfeil, men fant at det ikke var rimelig mulighet for at den lange tiden det tok å avsi dom i saken, hadde virket inn på dommens innhold. Det ble blant annet lagt vekt på at lagmannsrettens dom var svært grundig, og at de muntlige bevis var blitt sammenholdt med omfattende og tidsnære skriftlige bevis.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf. 415 55 909.