Det var etterlatte etter Trond Kristoffersen, som døde i august 2013, som valgte å tre inn i anken. Ankesaken gikk for Eidsivating lagmannsrett i perioden fra november 2013 til januar i år.

Kristoffersen er i lagmannsretten domfelt for grovt bedrageri overfor flere banker på til sammen cirka 1,5 milliarder kroner. I tillegg omfatter dommen grov utroskap på cirka 260 millioner kroner, dokumentfalsk, regnskapsovertredelser og bo-unndragelse. Lagmannsretten idømte også erstatningskrav på til sammen nærmere 1,2 milliarder kroner.

I dommen heter det blant annet: "Målet med Kristoffersens handling, fremleggelsen av den feilaktige informasjonen gjennom regnskapene og tilbakeholdelsen av opplysninger om de reelle økonomiske forhold i Finance Credit Norge ASA, var å villede bankene til å tro at økonomien i virksomheten var god". Videre har retten vist til at "De økonomiske tapene som bankene er påført er alene utløst av godt planlagte og forsettlige bedragerihandlinger over tid fra Kristoffersens side".

Kristoffersen ble dømt til ni års fengsel av tingretten i 2004. Hans anke over dommen ble bare delvis henvist til ny behandling, og det som lagmannsretten nektet fremmet ble i tråd med datidens praksis ikke skriftlig begrunnet. Etter Høyesteretts avgjørelse i 2010 om at ankenektelser må begrunnes skriftlig, begjærte Kristoffersen sin sak gjenåpnet. I januar i år besluttet lagmannsretten at de fleste anklagepunktene skulle til ny behandling i lagmannsretten. Kristoffersen ble dømt for tre av anklagepunktene i juni 2013. Også her anket etterlatte, men Høyesterett forkastet anken i november 2013. Nå er de øvrige anklagepunktene avgjort av Eidsivating lagmannsrett, og Kristoffersen ble funnet skyldig for samtlige tiltaleposter.

Kristoffersen hadde sonet vesentlige deler av straffen han ble ilagt ved tingrettens dom i 2004. Lagmannsretten har funnet det ”vanskelig å skulle konstruere straffeutmålingen ut i fra hvilken straff som ville vært utmålt dersom Kristoffersen var i live”. Det er derfor ikke utmålt noen fengselsstraff.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Espen Haug, tlf 488 87 966.