Halvparten av fengselsstraffene er gjort betinget. Saken gjelder økonomisk utroskap ved kjøp av skip og skipsutstyr, og bedrageri i forbindelse med lånefinansiering av disse kjøpene. Styrelederen er blant annet også dømt for å ha holdt tilbake sentrale opplysninger i Tordenskjold ASAs regnskaper, og befraktningssjefen for å ha tatt urettmessige kommisjoner.

I dommen heter det at hovedmannen ”over en periode på syv år gjennom utspekulerte og fordekte transaksjoner ved ulike anledninger og på forskjellig vis har misbrukt den tillit han har hatt i kraft av sine styreverv og sin faktiske posisjon, som innebar at han hadde avgjørende innflytelse”. Retten legger også vekt på at de tiltalte har beriket seg selv på bekostning av rederiet.

Styrelederen er også dømt for et korrupsjonsliknende forhold, ved å ha betalt penger til en assisterende banksjef i Finansbanken ASA. Den assisterende banksjefen er tidligere dømt for forholdet.

Styrelederen er dømt til å tåle inndragning av dollar og euro tilsvarende cirka 19 millioner kroner. Befraktingssjefen er dømt til å tåle inndragning av cirka 10,5 millioner kroner. Utbyttet fra de straffbare handlingene har endt opp i stiftelser, selskaper og truster i skatteparadiser. Disse identifiseres med de tiltalte, i det retten kom til at "stiftelsene, trustene og selskapene har vært instrumenter for (de tiltaltes) personlige økonomi".       

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo, tlf 952 96 049.