Mannen fra Hedmark er dømt til fem måneders fengsel, hvorav 60 dager betinget, for heleri av fem jerver og en kongeørn som var ulovlig felt. I tillegg er han dømt for overtredelser av regelverket om at autoriserte preparanter skal merke og registrere alt registreringspliktig vilt. Lagmannsretten viser særlig til at heleri av jerv, som er en sterkt truet art på rødlisten, er alvorlig miljøkriminalitet, og at det i saker om miljøkriminalitet skal reageres strengt. Lagmannsretten skjerpet tingrettens dom som var på 90 dagers fengsel, hvorav 60 dager betinget.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972.