Markedsmanipulasjonen Oslo tingrett har funnet bevist, foregikk på den måten at domfelte i august 2007 ga en advokat i oppdrag å skrive et brev om det børsnoterte selskapet Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) til Norsk Tillitsmann. Brevet ga uriktig uttrykk for å være skrevet på vegne av et antall obligasjonseiere som var alvorlig bekymret for selskapets likviditet og økonomi, selv om brevet kun var skrevet på vegne av domfelte. Retten fant at domfelte ga brevet til en journalist i dn.no for å utløse et kursfall.

Retten fant at manipulasjonen ble gjort i vinnings hensikt, idet domfelte hadde en betydelig shortposisjon i DNO og dermed en økonomisk interesse av fallende aksjekurs i selskapet. 

Oslo tingrett fant også bevist at domfelte i forkant av publiseringen, og til tross for at han hadde innsideinformasjon om markedsmanipulasjonen han hadde planlagt, oppfordret en annen investor til salg av DNO-aksjer. Denne investoren solgte deretter over én million DNO-aksjer kort tid før artikkelen ble publisert. 

Under straffutmålingen påpeker retten at brudd på verdipapirhandelloven undergraver tilliten til verdipapirmarkedet, og retten trekker i skjerpende retning blant annet frem det store skadepotensialet og de betydelige vinningsmulighetene som forelå i saken.

Den fastsatte straffen på ett år og seks måneder fengsel, hvorav ni måneder ble gjort betinget, sender et klart signal til markedsaktørene om at det skal reageres strengt mot denne type straffbare handlinger. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.