Det var i august 2007 at domfelte ga en advokat i oppdrag å skrive et brev om det børsnoterte selskapet Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) til Norsk Tillitsmann. Brevet ga uttrykk for å være skrevet på vegne av et antall obligasjonseiere som var alvorlig bekymret for selskapets likviditet og økonomi, hvilket var uriktig, idet brevet kun var skrevet på vegne av domfelte. Retten fant at domfelte ga brevet til en journalist i dn.no for å få offentlighet om forholdet, slik at aksjekursen ville falle. 

Både ting- og lagmannsrett har nå funnet at domfelte hadde økonomisk interesse i et kursfall i selskapet, idet han hadde en betydelig shortposisjon i DNO. Begge rettsinstanser har også funnet det bevist at domfelte i forkant av publiseringen, og til tross for at han hadde innsideinformasjon om markedsmanipulasjonen han hadde planlagt, oppfordret en annen investor til salg av DNO-aksjer. Denne investoren solgte deretter over én million DNO-aksjer kort tid før artikkelen ble publisert.  

Brudd på verdipapirhandelloven svekker tilliten til verdipapirmarkedet. Straffen på halvannet års fengsel, hvorav ni måneder ble gjort betinget, sender et klart signal til markedsaktørene om at det skal reageres strengt mot slike lovbrudd. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.