Hovedmannen ble blant annet dømt for utroskap og underslag mot flere selskaper i 2009 og 2010, til fordel for selskap i eget konsern. Handlingene førte til at betydelige midler ble overført fra likvide selskap til selskap som senere har gått konkurs. De to andre domfelte ble dømt for henholdsvis å ha bistått med hvitvasking av utbytte og for grovt underslag. Hver av de tre tiltalte ble også frikjent for enkeltposter.

I dommen heter det at "i skjerpende retning viser retten til at (selskap) ble tappet for svært store beløp og at handlingen har medført store tap for fornærmede. Det er videre skjerpende at (selskapets) legitime krav etter overføringene ble dekket over ved opprydningsaksjonen som beskrevet i tiltalen post II: Oppdagelsesrisikoen ble betraktelig redusert og avdekkingen av de straffbare forhold ble vanskeliggjort. Retten finner det også skjerpende at (hovedmannen), for å berike "egne" selskaper, over tid og på en grov måte har misbrukt den tillitt han ble vist som daglig leder av (selskap). Allmennpreventive hensyn tilsier en streng straff ved slike tillitsbrudd."

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Hulda O. Karlsdottir, tlf 480 12 254