Mannen, som har drive med kjøp og sal av akkar, er dømt for kreditorunndraging på 2,8 millionar kroner, sjølvvask (at ein sjølv prøver å skjuler kor utbytte stammar frå) av 450.000 kroner, trygdebedrageri og brot på rekneskapslova. Han blei dømt til tap av retten til å drive sjølvstendig næringsverksemd for alltid.

Mannen overførde 4,5 millionar kroner til kona sin konto trass i at pengane var utbytte frå straffbare handlingar han sjølv hadde utført. Tidlegare er den domfelte si kone dømt til fengsel på vilkår i 120 dagar og til 10 000 kroner i bot for kvitvasking etter å ha motteke desse pengane på sin konto. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle, tlf. 928 06 758.