Ulven som ble skutt befant seg cirka 25 meter fra en strøminnhegning der mannen hadde fire sauer gående. Det forelå ingen fellingstillatelse, og retten mener mannen ikke kunne felle ulven lovlig i nødverge. Retten mener den ulovlige fellingen av ulven har voldt fare for betydelig skade på naturmangfoldet, og viser blant annet til at ulven er kritisk truet art i Norge i henhold til Norsk rødliste 2010 og at det er spesielt viktig at ulven har et strengt vern i ulvesonen. Retten legger vekt på i formildende retning at mannen selv meldte fra til politiet om hendelsen.

I dommen heter det at retten har funnet at det rent faktisk ikke forelå et direkte angrep fra ulven mot sauene, og at et vesentlig element i vurderingen er at det var et elektrisk gjerde mellom ulven og sauene. Retten delte seg i spørsmålet om tiltalte kunne klandres for å ha trodd at ulven var i direkte angrep. Retten var imidlertid enstemmig i at det uansett faktisk forelå handlingsalternativer som tiltalte kunne brukt for å skremme ulven, blant annet varselskudd, og at tiltalte var klar over dette. Retten konkluderer derfor enstemmig med at tiltalte handlet med forsett da han felte ulven, uten først å forsøke andre muligheter.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972