I oppdrettsanleggene var forekomsten av lakselus i perioden 2012-2013 ved gjentatte anledninger langt over tiltaksgrensen for behandling mot lakselus, samtidig som selskapet unnlot å sette inn tiltak og systematisk feilrapporterte til Mattilsynet om lakselussituasjonen.

Virksomheten rapporterte ikke eller rapporterte for sent og uriktig over en lengre periode i 2012 og inn i 2013, til tross for gjentatte pålegg og vedtak om tvangsmulkt fra Mattilsynet. Dommen omfatter også overtredelse av dyrevelferdsloven etter ett tilfelle med omfattende fiskedød på grunn av oksygensvikt og belastende miljø i merd som var slept inn til selskapets slakteri. Retten har ved straffutmålingen lagt stor vekt på de allmennpreventive hensyn;

"Det er her snakk om utøvelse av virksomhet knyttet til offentlige tillatelser, der en virksomhet er gitt rett til å utnytte offentlige områder. Systemet rundt utøvelsen av akvakulturvirksomhet er i all hovedsak knyttet opp i mot egenrapportering. I disse tilfelle er det etter rettens syn svært viktig med tillit. Også overtredelsens grovhet tilsier at også foretaket skal ilegges straff. Det er her snakk om manglende og uriktig rapportering over lengre perioder. Retten viser til at de uriktige opplysningene er satt i system ved at det opereres med reelle og fiktive lusetall."

Retten frifant den tidligere daglige leder og selskapet for rettighetstap.
ØKOKRIM vil vurdere anke over straffutmålingen.

Saken ble anmeldt til ØKOKRIM av Mattilsynet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043