Tollvesenet stoppet høsten 2012 flere forsendelser fra utlandet til en mann i Rogaland fordi det var mistanke om at gjenstandene i pakkene var av elfenben, noe som ble bekreftet av en sakkyndig fra Stavanger museum. Handel med elfenben er regulert i CITES-forskriften, som gjennomfører Washington-konvensjonen av 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna. Elfenben er underlagt den strengeste reguleringen (CITES-liste 1), og innførsel til Norge krever derfor importtillatelse fra Miljødirektoratet. Slik tillatelse forelå ikke, og Tollvesenet politianmeldte derfor mannen. Han ble senere også anmeldt av Miljødirektoratet.

elfenben2.jpg        elfenben.jpg

Etterforskningen avdekket at mannen hadde kjøpt pyntegjenstander på nettauksjoner i stort omfang. De 28 elfenbengjenstandene som omfattes av domfellelsen, var kjøpt på eBay. Der var de stort sett annonsert som "oxbone" (oksebein), men mannen erkjente at han hadde vært uaktsom da han ikke gjorde nærmere undersøkelser av om det i virkeligheten var ting som var laget av elfenben. Retten uttaler om slik netthandel:

"Retten legger videre til grunn at handel med slike produkter foregår i betydelig utstrekning på de nettsteder som siktede har benyttet. Slik virksomhet vil også være svært vanskelig å avdekke. Allmennpreventive hensyn gjør seg følgelig gjeldende i skjerpende retning."

I straffutmålingen tok retten for øvrig utgangspunkt i Høyesteretts skjerpede holdning til miljøkriminalitet de senere årene, og uttalte:

"Det er ingen grunn til å ha en annen holdning overfor miljøkriminalitet av den art som saken her gjelder. Det er således rettens oppfatning at det er grunn til å reagere forholdsvis strengt mot ulovlig handel med produkter som er forbudt etter CITES-forskriften."

Straffen ble satt til fengsel i 14 dager, som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, blant annet fordi forholdene lå tre år tilbake i tid. Særlig innhenting av kjøpslister fra eBay hadde tatt tid. Videre ble han dømt til 15 000 kroner i bot og inndragning av de 28 gjenstandene. Gjenstandene vil bli destruert.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf. 23 29 12 98, 99 62 49 76