I 2008 og 2009 la domfelte frem uriktige fakturaer og/eller legitimasjonsdokumenter for tollvesenet i forbindelse med 27 forsendelser av tørrfisk og tørrfiskhoder til Nigeria med en samlet verdi på cirka 33 millioner kroner. Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. Domfelte hadde også ved 14 anledninger utført fisk til en verdi av cirka 14 millioner kroner utenom tollvesenets kontroll. På denne måten ble det unndratt eksportavgift i Norge. I tillegg kan uriktige dokumenter som ble utstedt i forbindelse med eksportene ha medført store tollunndragelser i Nigeria.  

Retten la til grunn at de straffbare forhold i utgangspunktet kvalifiserte til en kortere ubetinget fengselsstraff. Det ble i formildende retning lagt betydelig vekt på tiltaltes tilståelse, og fengselsstraffen ble dermed gjort betinget.     

Dommen representerer et av flere tilsvarende lovbrudd som ble avdekket gjennom en samordnet aksjon mellom Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og ØKOKRIM. En person er dømt og en virksomhet har vedtatt forelegg i tilsvarende sak. Det er videre berammet hovedforhandling mot ytterligere et selskap og en person i januar 2012. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf 488 87 962.