Lagmannsretten la til grunn at 50 000 kroner var utbyte domfelte hadde tent på straffbar innsidehandel med obligasjonar og slo fast at desse pengane måtte konfiskerast. Elles heldt lagmannsretten oppe tingretten sin dom på fengsel på vilkår i 30 dagar for innsidehandelen. Domfelte var på tidspunktet for handlinga administrerande direktør i selskapet han blei dømt for å ha handla obligasjonar i.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, tlf 984 07 165.