Den domfelte har i følge tingretten forledet finansinstitusjoner, banker og eiendomsinvestorer til å utbetale store lån til kjøp av biler og eiendom under falske forutsetninger, blant annet ved å bruke uriktige regnskaper og annen dokumentasjon. Retten legger i skjerpende retning vekt på at alle bedrageriene er å anse som grove og at de var utført «forholdsvis profesjonelt (…) ved bruk av tomme selskaper, naive fullmektiger eller ‘stråmenn’, falske regnskaper, uriktig informasjon om låntakere og utnyttelse av medvirkere».

Siste del av tiltalen mot mannen skal opp igjen i tingretten på et senere tidspunkt. Det skyldes at Høyesterett nylig opprettholdt lagmannsrettens opphevelse av en bedrageridom fra november 2012 på grunn av inhabilitet hos en fagkyndig meddommer i saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Håvard Kampen, tlf 954 40 968