De to var tiltalt for å ha unnlatt å opplyse Stortingets pensjonsordning om at de hadde inntekter som oversteg inntektsgrensen og som utelukket rett til Stortingspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i lov om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter.

I dommen heter det blant annet at de domfelte ikke ville fått pensjon ”hvis de hadde gitt korrekte og fullstendige opplysninger om sine samlede lønns- og styreinntekter. De ville da i stedet ha blitt veiledet bort fra ordningen” og at ”de – som alle andre - har en plikt til å sette seg inn i det regelverket som gjelder på livsområdene de beveger seg inn på. Dette gjelder særlig de delene som er av sentral betydning for deres rettigheter og plikter”. Videre legger retten til grunn at begge de domfelte hadde inntekter som oversteg inntektstaket allerede fra de søkte om pensjon. I skjerpende retning legger retten vekt på at ”det dreier seg om grovt uaktsomt bedrageri i forhold til et system som er baser på tillit (…) At utnyttelse av slike systemer blir møtt med effektive sanksjoner, må antas å virke allmennpreventivt mot trygdebedragerier generelt”.

I en rapport fra Riksrevisjonen som ble oversendt Stortinget i 2008 ble det konkludert med at seks tidligere representanter hadde mottatt uberettigede pensjonsutbetalinger. ØKOKRIM åpnet året etter etterforsking mot fire tidligere stortingsrepresentanter i saken på bakgrunn av de opplysningene som kom frem i to rapporter fra et ekspertutvalg nedsatt av Stortingets presidentskap. Sakene mot to av disse er tidligere henlagt etter bevisets stilling, mens det ble tatt ut tiltale i mai i fjor mot de to som nå er dømt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 932 19 628