Gulating lagmannsrett peker på at det å være styreleder for denne type virksomhet krever både kontroll og initiativ. Videre påpeker lagmannsretten viktigheten for rådgiveren til å skaffe seg tilstrekkelig oversikt.

Vinteren 2006-2007 drev Vest Tank AS behandling av store mengder bensin uten nødvendige tillatelser fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Eksplosjonen i mai 2007 skjedde da det ble forsøkt å løse et avfallsproblem som oppstod som en følge av denne bensinbehandlingen. Foruten livsfare for de som var i nærheten av tankene, medførte eksplosjonen og røyken fra den betydelige plager for en rekke personer i området.

ØKOKRIM tiltalte i juni 2009 virksomhetens styreleder og daglig leder for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvern, samt en rådgiver for brudd på forurensningsloven. I lagmannsretten i 2011 ble saken for styrelederen utsatt mens rådgiveren ble frifunnet. Daglig leder ble dømt i lagmannsretten. Etter anke fra påtalemyndigheten har Høyesterett i dom 19. januar 2012 fastsatt straffen for daglig leder til to års ubetinget fengsel og opphevet frifinnelsen for rådgiveren.

Saken har vært etterforsket av ØKOKRIM i samarbeid med Hordaland politidistrikt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.