Mannen er tidlegare styreleiar i eit finanskonsern i Oslo. I 2000 sørgde han for ei grunnlaus overføring av ca.50 millionar kroner i strid med selskapet sine interesser. Overføringa var knytt til eit selskap i Gibraltar der den domfelte var reell eigar. Inndraginga på 30 millionar kroner er ei dobling samanlikna med lagmannsretten sin dom.

Dei straffbare forholda låg langt tilbake i tid. Høgsterett fann likevel at det er klare grenser for i kva grad domfelte kan godskrivast ei lang saksbehandlingstid som primært skuldast at han har nytta seg av selskapsstrukturar som har komplisert etterforskinga.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Marianne Steensen Bender, tlf. 902 04 300.