Sakskomplekset gjelder flere tiltalte som har operert gjennom ulike selskaper i samme bransje over en lengre periode, og hvor ØKOKRIM mener det gjennomgående har vært mangelfull virksomhetsstyring. De fleste selskapene har også gått konkurs. Den kritikkverdige virksomhetsstyringen har blant annet medført betydelige tap for kreditorene, særlig i form av tapte inntekter for staten. ØKOKRIM mener det er skadelig for næringslivet når enkelte aktører gjentatte ganger starter opp og driver virksomhet uten å følge lovpålagte plikter, herunder plikt til å ivareta kreditorenes interesser.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf. 986 84 432