Alle de fire tiltalte ble dømt for grov korrupsjon. Saken gjelder bruk av bestikkelser overfor en minister i Libya og en høytstående offentlig tjenestemann i India. Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for mer enn sju millioner USD. Tre av de fire tiltalte er dømt for korrupsjonsforholdet i Libya, og tre av dem også for korrupsjonsforholdet i India. Disse personene var, da forholdene fant sted, i toppledelsen i Yara. En av de dømte, en franskmann, ble frifunnet for bestikkelsene i Libya.

I dommen heter det blant annet at "det må legges vekt på i straffeskjerpende retning for alle de tiltalte at de var en del av selskapets konsernledelse. Sammen har de tiltalte, etter rettens oppfatning, bidratt til at verdien av selskapets antikorrupsjonsarbeid ble sterkt forringet. Det har liten betydning å iverksette antikorrupsjonsarbeide for Yaras 8000 ansatte, hvis konsernledelsen ikke selv forholder seg til eget regelverk. Det skal også tillegges at alle de tiltalte hadde mulighet for å stoppe den korrupsjon som de nå dømmes for".

Dommen er ikke rettskraftig.

Yara vedtok i 2014 en bot på 270 millioner kroner, samt aksepterte inndragning på 25 millioner kroner, i samme sak.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf . 911 15 460.