Da mannen møtte til tilståelsessak i Sør-Østerdal tingrett i september ble resultatet 16 dagers fengsel, mens påtalemyndigheten ikke fikk medhold i kravet om rettighetstap. Domfelte anket straffutmålingen til lagmannsretten, som nå altså har skjerpet reaksjonen ved at den også omfatter ett års tap av jakt- og fangst rett. Retten skriver: «Ved å søke å skjule den ulovlige fellingen, har siktede vist at han er uskikket til å drive med jakt.»

Påtalemyndigheten anførte at overtredelse av straffeloven § 132 første ledd om bevisforspillelse skal medføre ubetinget fengsel, blant annet ut fra en parallell til praksis etter § 166 om falsk forklaring. Dette var lagmannsretten enig i, og den uttalte: «I begge tilfeller dreier det seg om å søke å påvirke offentlige myndigheter til å fatte eller unnlate å fatte en beslutning, herunder iverksette undersøkelser på et uriktig eller mangelfullt grunnlag.»

Mannen som skjøt ulven er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 152b annet ledd nr 1. Den saken skal behandles i Sør-Østerdal tingrett i uke 10 og 11 2015.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf. 996 24 976