Sven Arild Damslora i Eininga for finansiell etterretning (EFE) i ØKOKRIM seier auken mellom anna skuldast betre kunnskap og medvit hjå dei rapporteringspliktige og ikkje meir kriminalitet.

Til dømes bankar, revisorar, rekneskapsførarar, eigedomsmeklarar, juvelhandlarar og bilforhandlarar er rapporteringspliktige. Rapporteringsplikta skal gjere det enklare å avdekkje profittmotivert kriminalitet og hindre at til dømes finansinstitusjonar og andre rapporteringspliktige vert nytta til kvitvasking.

Rapportar om mistenkelege transaksjonar

2012

2013

2014

2015

2016

Advokater m.fl.

12

10

10

6

12

Andre jf. Hv-loven §4

44

51

41

33

67

Banker

2 877

3 174

3 978

3 402

6 290

e-pengeforetak

 

 

2

1

 

Forhandlere av gjenstander

61

50

54

95

62

Forsikringsselskap

56

67

51

52

68

Meglere

15

16

38

45

134

Pensjonskasser

 

 

 

 

 

Postoperatører

 

 

 

 

 

Regnskapsførere

45

56

52

46

69

Revisorer

54

39

45

49

50

Verdipapirforetak mv.

2

7

6

10

9

Virksomhet for betalingsformidling

863

802

1 518

975

2 013

SUM

4 029

4 272

5 795

4 714

8 774