Den 10. november skreiv ØKOKRIM ut eit førelegg på 350 000 kroner mot ei treimpregneringsbedrift på Sørlandet og eit førelegg på 90 000 kroner mot hovudaksjonæren i selskapet for fleire brot på forureiningslova. Bedrifta hadde over ein lengre periode oppbevart fleire dårleg emballerte fat og containarar med spesialavfall. Dei inneheldt mellom anna tungmetallet koppar og oljehaldig væske i fleire opne 1000-liters containarar som i heile eller delar av perioden sto heilt eller delvis uskjerma for nedbør og utan tilfredsstillande fast dekke. I tillegg vart andre ulike typar spesialavfall lagra på bedriftsområdet, og ca. 500 kg oske som inneheldt krom, koppar og arsen låg i opne sekkar inne i ei open bygning. Lagringa skapte fare for miljøskadeleg utslepp til grunn og vatn. Bedrifta hadde òg over fleire år latt vere å levere spesialavfall til godkjent spesialavfallsmottak.

Bedrifta hadde heller ikkje sytt for å kartleggje risikoen for forureining frå verksemda og ikkje sett i verk tiltak for å redusere verknaden av utsleppa på miljøet.

Førelegga er vedtekne.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Thomas Skjelbred, tlf. 915 95 376.