Alle børsnoterte føretak har plikt til å føre liste over dei personane som har tilgang til innsideinformasjon. Selskapa har vidare ei plikt til å sende desse listene til Finanstilsynet på tilsynet sin førespurnad. Føring av innsidelister er ei viktig plikt som hjelper til å redusere spreiing og hindre misbruk av slik informasjon. Riktige innsidelister er også viktig for kontrollformål. Dei hjelper til å auke sjansen for å avdekkje innsidehandel. Samla hjelper korrekt listeføring til at tilliten til marknaden blir bevard.

I samband med emisjonen i Eitzen Chemical i april 2011 forsømte selskapet å føre opp personar frå ein av rådgivarane på selskapet si innsideliste. Vidare forsømte selskapet, trass i fleire oppmodingar frå Finanstilsynet, å sende ei fullstendig innsideliste som inkluderte personar i verdipapirføretaket som bistod i emisjonen. Dette sjølv om verdipapirføretaket hadde utarbeidt ei slik liste.

Eitzen Chemical har i etterforskinga samarbeidt med ØKOKRIM. Ved fastsetjing av boten er det teke omsyn båe til lovbrotet sitt omfang og selskapet sin økonomi.

ØKOKRIM ser alvorleg på brot på plikta til å føre innsidelister, og vil også i framtida søkje å sanksjonere denne typen brot strengt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157