Avgjersla pålegg mellom anna børsnoterte føretak å ha rutiner for forsvarleg handsaming av innsideinformasjon.Saka gjeld prosessen med å arbeide ut selskapet sin kvartalsrapport for 4. kvartal 2006, som blei gjort offentleg mandag 19. februar 2007. Førelegget grunngjevast med at prosessen blei lagt opp og gjennomførd på ein slik måte at det ikkje var tilstrekkeleg sikkert at rapporten kom uvedkomande i hende.

Kontaktperson i Økokrim: spesialetterforsker Rune Brandal, tlf 905 53 338