ØKOKRIM innledet i desember etterforsking for å avklare om utstedelsen av fakturaer fra Senterpartiet i forbindelse med ”Prosjekt Fornybar energi” utgjør straffbare overtredelser av regnskapslovgivningen. 

Etterforskingen er nå avsluttet og ØKOKRIM har funnet grunnlag for å utferdige et forelegg til Senterpartiet på 200 000 kroner for overtredelse av bokføringsloven § 15 jf § 10. ØKOKRIM legger til grunn at Senterpartiet utferdiget eller medvirket til at det ble utferdiget ni fakturaer som ikke hadde korrekt og fullstendig innhold med hensyn til beskrivelse av den utfakturerte ytelsen og/eller angivelse av partene.

I tillegg har ØKOKRIM funnet grunnlag for å ilegge partiets tidligere generalsekretær en bot på 50 000 kroner for medvirkning til de samme forholdene. En ekstern kommunikasjonsrådgiver er ilagt en bot på 50 000 kroner for å ha utferdiget eller medvirket til utferdigelse av fem av fakturaene. 

Etterforskingen har ikke gitt grunnlag for å si at styret i Senterpartiet har vært delaktig ved utformingen av fakturaene.

Ved fastsetting av bøtenes størrelse er det foruten de straffbare forholdene tatt hensyn til de siktedes inntekts- og formuesforhold. Det er videre vektlagt i formildende retning ved straffeutmålingen at de siktede har samarbeidet for å opplyse saken, noe som har vært medvirkende til at etterforskingen har latt seg gjennomføre så raskt.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 916 46 017.