Begge selskapene har samarbeidet med ØKOKRIM. Dette har lettet etterforskingen, og selskapene er da også gitt en betydelig strafferabatt. Forskjellen i bøtenivået skyldes i det vesentlige selskapenes ulike betalingsevne.

Føring av innsidelister er en viktig forpliktelse de børsnoterte foretakene har. Korrekt føring av innsidelistene bidrar til å redusere spredning av innsideinformasjon og hindre misbruk av slik – dermed sikres likebehandling av selskapenes aksjonærer. Videre er innsidelister viktig for kontrollformål. De bidrar til å øke muligheten for å avdekke innsidehandel og annen misbruk av innsideinformasjon. Samlet sett bidrar korrekt listeføring til at tilliten til markedet bevares. 

ØKOKRIM ser alvorlig på brudd på plikten til å føre innsidelister, og vil også i fremtiden søke å sanksjonere denne type overtredelser strengt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.