I forbindelse med boring av to letebrønner i Nordsjøen i mai og august 2011 ble representanter for foretaket kjent med at brønnene inneholdt betydelige mengder hydrokarboner. Opplysningene om dette utgjorde innsideinformasjon for selskapet. Til tross for dette unnlot selskapet å identifisere og føre navnene på de personene som fikk tilgang til informasjonen på en innsideliste med angivelse av dato og tidspunkt de fikk tilgang til opplysningene.

Alle børsnoterte foretak har etter verdipapirhandelloven § 3-5 en plikt til fortløpende å føre liste over de personer som gis tilgang til innsideinformasjon. Dette er en viktig forpliktelse som bidrar til å redusere spredning og hindre misbruk av slik informasjon. Riktige innsidelister er også viktig for kontrollformål. De bidrar til å øke muligheten for å avdekke innsidehandel. Samlet bidrar korrekt listeføring til at tilliten til markedet bevares.

Ved fastsettelsen av boten er det i tråd med praksis tatt hensyn til selskapets økonomi og at foretaket i etterforskingen har samarbeidet med ØKOKRIM.

ØKOKRIM ser alvorlig på brudd på plikten til å føre innsidelister, og har de siste månedene ilagt seks selskaper forelegg for mangelfull listeføring. Samtlige forelegg er vedtatt. ØKOKRIM vil også i fremtiden søke å sanksjonere denne type overtredelser strengt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.