Styremedlemmet i det børsnoterte allmennaksjeselskapet hadde mottatt innsideinformasjon om en transaksjon selskapet var involvert i kort tid før vedkommende våren 2022 kjøpte aksjer for ca. 35 000 kroner i samme selskap.

Dagen etter kjøpet informerte den nå bøtelagte personen selskapet om det som hadde skjedd. Selskapet ga beskjed til Finanstilsynet, som anmeldte forholdet til Økokrim.

Uaktsomt og straffverdig 
Uaktsom innsidehandel er straffbart etter verdipapirhandelloven. Økokrim har etterforsket saken, og legger til grunn at den bøtelagte ikke husket innsideinformasjonen vedkommende hadde fått da aksjekjøpet ble gjennomført. Økokrims vurdering er at dette var klart uaktsomt og straffverdig, og utstedte derfor et forelegg.

– Det er viktig for tilliten til verdipapirmarkedet at styremedlemmer og andre primærinnsidere, som regelmessig mottar innsideinformasjon, utviser stor aktsomhet og ikke kommer i skade for å misbruke opplysningene, sier statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn.  

Har erkjent de faktiske forholdene
Boten i forelegget ble satt til 60 000 kroner. I tillegg ble den faktiske vinningen på 2 000 kroner inndratt til fordel for staten. Den bøtelagte har erkjent de faktiske forholdene, har medvirket i etterforskningen og tatt selvkritikk for det som skjedde.

Styremedlemmet i selskapet har vedtatt forelegget og saken er dermed endelig avgjort. 
 


Kontakt:
Statsadvokat Henrik Horn
tlf 91684157

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)