Uten å søke kommunale myndigheter om tillatelse hadde hytteeieren sprengt bort steinmasser, fylt masse ut i sjøen og anlagt et plenområde på ca. 250 kvadratmeter. Forelegget gjelder overtredelse av plan- og bygningsloven § 10, jf. § 93, og omfatter også inndragning av antatt verdistigning på eiendommen, 250 000 kroner. Hytteeieren har ikke vedtatt forelegget. Saken vil bli behandlet av Aust-Agder tingrett i begynnelsen av 2006.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Henrik Horn, tlf. 91 68 41 57.