Størsteparten av bedriftens omsetning er rekvirerte hjelpemidler som refunderes av Rikstrygdeverket. Grunnlaget for ØKOKRIMs forelegg er at bedriften har kommet med urettmessige krav om trygderefusjon for arbeid i forbindelse med ortopediske produkter. Det beløpet som bedriften urettmessig fikk refundert fra trygdekontorene, utgjorde til sammen ca. 476 000 kroner.

Saken ble anmeldt til ØKOKRIM av Rikstrygdeverket.

Forelegget er vedtatt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: konstituert førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, tlf. 911 41 640.