Forelegget gjelder brudd på verdipapirhandelloven § 2-2 tredje ledd. Foretaket opplyste i en børsmelding om planer om en forestående emisjon på inntil 300 millioner kroner. Dette var informasjon som var egnet til å påvirke kurset på selskapets aksjer, og som ikke før børsmeldingen var offentlig tilgengelig eller allment kjent i markedet.

Selskapet hadde ikke forut for børsmeldingen en ajourført og fullstendig liste over personer utenfor foretaket med tilgang til innsideinformasjon om den planlagte emisjonen.

Forelegget er vedtatt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, mobil 957 39 911.