I forkant av Regjeringens offentliggjøring av tiltakspakken for å bedre bankenes likviditet og muligheter for finansiering, søndag 12. oktober 2008, mottok DnB NOR-konsernet innsideopplysninger uten at konsernet iverksatte tilstrekkelige tiltak for å håndtere dette forsvarlig. Forelegget omfatter ulike brudd på verdipapirhandellovens regler for håndtering av innsideinformasjon: brudd på forbudet mot innsidehandel, brudd på aktsomhetsplikten og brudd på listeføringsplikten. I tillegg omfatter forelegget brudd på plikten til å ha rutiner for sikker behandling av innsideinformasjon.

 

DnB NOR ASA har vedtatt forelegget.

 

ØKOKRIM har tidligere siktet to av selskapets ansatte. Disse forholdene er henlagt.

 

Kontaktperson i ØKOKRIM: kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf: 915 95 376