Forelegg for ulovlig markedsdeling og prissamarbeid i asfaltbransjen

ØKOKRIM har utferdiget forelegg på til sammen 16,5 millioner kroner mot 5 asfaltentreprenører for bl.a. ulovlig markedsdeling og anbudssamarbeid. Ved reaksjonsfastsettelsen er det lagt vekt på at handlingene er svært tilslørte og vanskelige å oppdage både for kundene og ved kontrolltiltak, at handlingene er gjennomført for å fremme foretakenes interesser, at ulovlig markedsdeling og prissamarbeid kan gi foretakene store økonomiske fordeler, samt at foretakene har betydelig økonomisk evne. Det er også lagt vekt på at forholdene ligger noe tilbake i tid.

Kolo Veidekke AS (tidligere Veidekke ASA),  Lemmikainen Norge AS (tidligere Icopal AS) og Skanska Asfalt AS (tidligere Franzefoss Asfalt AS) er hver ilagt bøter på 4 millioner kroner for

 • forsøk på markedsdeling/prissamarbeid i 1997
 • markedsdeling og anbudssamarbeid i Oslo-området i 2001
 • kundetildeling og prissamarbeid i Oslo-området i 2001 - salg av asfaltmasse til hentekunder

NCC Roads AS (tidligere Rieber & Sønn ASA) er ilagt bot på 2 millioner kroner for forsøk på markedsdeling/prissamarbeid i 1997 og markedsdeling og anbudssamarbeid i Oslo-området i 2001.

Oslo Vei AS  er ilagt bot på 2,5 millioner kroner for markedsdeling og anbudssamarbeid i Oslo-regionen i 2001 og kundedeling og prissamarbeid i Oslo-området i 2001- salg av asfaltmasse til hentekunder.

Foreleggene gjelder overtredelse av konkurranseloven § 6-6, 1. ledd litra a og 2. ledd, jf. § 3-2. 

Selmer AS og Franzefoss Bruk AS dannet et felles asfaltselskap i 1994 som nå heter Skanska Asfalt AS. Ifølge et strategidokument skulle det nye selskapet innen 2000 oppnå en markedsandel på minimum 10 % (500 000 tonn) av totalmarkedet og minimum 30 % i de lokale markeder på utlagt asfalt. Siktemålet var at selskapet skulle ha regulær asfaltentreprenørvirksomhet i landets fire største regioner. I tillegg skulle selskapet betjene de største kundegruppene over hele landet. Selskapet skulle være operativt fra og med sesongen 1995 i Oslo, Burud og Trondheim.

Forsøk på markedsdeling/prissamarbeid i 1997
Det nye selskapets inntreden i asfaltmarkedet uløste uro blant konkurrentene. For å unngå langvarig "markedskamp" og "priskrig" innledet 4 av entreprenørselskapene (Kolo Veidekke, Lemmikainen Norge AS, Skanska Asfalt AS og NCC Roads AS) samtaler for å avtale hvordan det norske asfaltmarkedet skulle fordeles, for på den måten å oppnå "fred" i markedet.  Samtalene førte til et forslag/avtalegrunnlag i 1997. Avtalegrunnlaget ble ikke iverksatt, fordi det til slutt ble avvist av ledelsen i Selmer AS (som eide halvparten av selskapet som nå heter Skanska Asfalt AS).

Markedsdeling og anbudssamarbeid i Oslo-området i 2001
For året 2001 ble det totalt utlyst kontrakter for fylkes- og riksveier for ca. 96 millioner kroner fra staten til legging av asfalt i Akershus og Oslo. I møte forut for anbudsinnleveringen, fordelte ansatte i de 5 entreprenørselskapene oppdragene seg imellom. Selskapene la til grunn at utleggingsmarkedet i "Oslo-området" (stat og kommune) utgjorde ca. 330 000 tonn. NCC skulle ikke tildeles kontrakter. Fordelingen skulle være omtrent som følger:

Kolo Veidekke

ca. 17 %

Selmer

ca. 42 %

Lemmikainen

ca. 23 %

Oslo Vei

ca. 18 %

NCC

Ingen andel

Dette var egnet til å påvirke konkurransen og derved prisene.

Kundedeling og prissamarbeid i Oslo-området i 2001 - salg av asfaltmasse til hentekunder
Anslagsvis 15-20 utleggingsentreprenører ("hentekunder") var avhengige av å kjøpe asfaltmasse fra asfaltentreprenørene samtidig som de konkurrerte med disse på mindre utleggingsoppdrag. Ved årsskiftet 2000/2001 ønsket asfaltentreprenørene å øke asfaltprisen. På et møte mellom 4 av asfaltentreprenørene (Kolo Veidekke, Lemmikainen, Skanska Asfalt og Oslo Vei) meddelte selskapenes representanter hverandre hvilke priser de hadde gitt/ville gi i etterfølgende tilbud, til det de regnet som sine respektive kunder. Opplysningene ble skrevet ned og kopi ble delt ut til møtedeltakerne. Hensikten med møtet var å opprettholde fordelingen av kundene, samt øke prisene på asfalt. Etterfølgende tilbud ble gitt i samsvar med fordelingen fra møtet. Dette var egnet til å påvirke konkurransen og derved prisene.

Foreleggene er ikke vedtatt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 916 46 003.

Forelegg for ulovlig prissamarbeid i byggebransjen

ØKOKRIM har gitt forelegg til 4 entreprenører i byggebransjen. Bøtene utgjør til sammen 19,5 millioner kroner og inndragningen 5 650 000 kroner. Foreleggene gjelder ulovlig prissamarbeid, utstedelse av uriktige fakturaer og regnskapsovertredelser. Det ulovlige prissamarbeidet var egnet til å påvirke konkurransen. Forholdet anses skjedd under skjerpende omstendigheter fordi kontraktene gjaldt meget store beløp. I formildende retning er det lagt vekt på den tid som har gått siden det straffbare forholdet ble begått.

Foreleggene fordeler seg slik:

 • Reinertsen Anlegg AS (tidligere AS Anlegg) er ilagt en bot på 6,5 millioner kroner og inndragning av 5 150 000 kroner
 • Skanska Norge AS (tidligere Selmer ASA) er ilagt en bot på 6,5 millioner kroner og inndragning av 500 000 kroner
 • Veidekke ASA er ilagt en bot på 3,5 millioner kroner
 • NCC Construction AS (tidligere EEG-Henriksen Bygg AS, senere NCC Norge AS) er ilagt en bot på 3 millioner kroner

I perioden 1993-1998 var det jevnlig (etter behov) kontakt mellom to eller flere av entreprenørene om fordeling av byggeoppdrag. Ordningen forutsatte at tildeling av et oppdrag til en entreprenør medførte at en annen med ledig kapasitet og nødvendig kompetanse/spesialisering ville få senere oppdrag, og/eller at den/de som tapte oppdragene skulle få godtgjort et beløp som bl.a. skulle dekke kostnadene ved å kalkulere tapende anbud.  

Foreleggene gjelder

 • ulovlig prissamarbeid, jf. prisloven/konkurranseloven
 • utstedelse av uriktige fakturaer for å skjule kompensasjonene, jf. merverdiavgiftsloven § 72 nr. 2, jf. § 45, jf. forskrift nr. 2 om innhold av salgsdokumenter mv. § 1
 • for uriktig regnskapsføring av kostnader og inntekter i forbindelse med kompensasjonene, jf. strl § 286, jf. § 288

   

Det var samarbeid om følgende prosjekter:

Troll Phase I prosjektet - kontraktssum ca. 106 millioner kroner

I april 1993 la AS Norge Shell "Troll Phase I-prosjektet" ut på anbud. Prosjektet var en del av ilandføringsanlegget for gass ved Kollsnes uten Bergen. Anbud ble gitt av Eeg Henriksen Bygg AS, Selmer AS, Veidekke ASA, AS Anlegg og Kruse Smith AS. Uten byggherrens vitende ble de fem entreprenørene enige om at den entreprenør som ble tildelt kontrakten skulle utbetale en kompensasjon på 1 million kroner til hver av de tapende parter. Eeg-Henriksen Bygg AS vant anbudet. Den avtale kompensasjonen ble helt eller delvis utbetalt som forutsatt til AS Anlegg, Kruse Smith AS og Selmer AS høsten 1994. 

Generalkonsulatet i Murmansk - kontraktssum ca. 13 millioner kroner
I forbindelse med rehabilitering av det norske generalkonsulatet i Murmansk la Statsbygg en totalentreprise ut på anbud med anbudsfrist 1. februar 1995. Syv anbud innkom, herunder anbud fra AS Anlegg og Eeg-Henriksen Bygg AS. Uten byggherrens vitende ble de to entreprenørene enige om at den entreprenøren som ble tildelt kontrakten skulle utbetale en kompensasjon på 150 000 kroner til den tapende part. Eeg-Henriksen Bygg vant anbudet. Den avtalte kompensasjonen ble utbetalt som forutsatt til AS Anlegg i mars 1996. 

Kaianlegg i Bodø - kontraktssum ca. 21 millioner kroner
I forbindelse med utbygging av et kaianlegg i Bodø, hvor Bodø Havnevesen var byggherre, ble fem entreprenører invitert til å delta i en lukket anbudsrunde, med anbudsfrist 2. oktober 2006. Fire anbud innkom, herunder anbud fra AS Anlegg og Veidekke ASA. Bodø Havnevesen fortsatte forhandlingene med disse to. Uten byggherrens vitende ble de to entreprenørene enige om hvem som skulle levere inn laveste anbud, og avgjorde således i realiteten at Veidekke ASA skulle tildeles kontrakten. Som kompensasjon for å "tape" kontrakten skulle AS Anlegg få utbetalt 250 000 kroner av Veidekke ASA. Den avtalte kompensasjonen ble utbetalt som forutsatt til AS Anlegg i april 1997. 

Polarmiljøsenteret i Tromsø - kontraktssum ca. 57 millioner kroner
Den 1. august 1996 la Statsbygg bygging av Polarmiljøsenteret i Tromsø ut på anbud. Kun ett anbud innkom. I og med at dette anbudet lå høyt over byggherrens budsjett, besluttet byggherren å gjøre noen endringer i byggeprosjektet og la ut anbudet på nytt. Anbud innkom fra Selmer AS og AS Anlegg. Uten byggherrens vitende ble de to entreprenørene enige om at den entreprenøren som ble tildelt kontrakten skulle utbetale en kompensasjon på 750 000 kroner til den tapende part. Selmer AS vant anbudet. Den avtalte kompensasjonen ble utbetalt som forutsatt til AS Anlegg i juni 1997.

Parkeringshus for ansatte på Gardermoen - kontraktssum ca. 103 millioner kroner
Den 29. august 1997 la Oslo Lufthavn AS ut på anbud en totalentreprise på bygging av parkeringshus for ansatte på Gardermoen. Anbud innkom fra Selmer AS og fra AS Anlegg. Selmer AS vant anbudet. Før sluttforhandlingene med Oslo lufthavn ble de to entreprenørene enige om den entreprenøren som ble tildelt kontrakten skulle utbetale en kompensasjon på 3 millioner kroner til den tapende part. Den avtalte kompensasjonen ble utbetalt som forutsatt til AS Anlegg i juli/august 1998.

Gardermobaneprosjektene - tre parseller med kontraktssummer på hhv. ca 130 millioner kroner, ca. 260 millioner kroner og ca. 274 millioner kroner
I begynnelsen av 1995 la NSB-Gardermobanen AS ut tre parseller knyttet til Gardermobanen ut på anbud. I perioden forut for anbudsfristen var det kontakt mellom Selmer AS, Eeg Henriksen Bygg AS og Veidekke ASA hvor fordeling av prosjektene mellom selskapene var et tema. Uten byggherrens vitende oppnådde de tre entreprenørene enighet eller samforstand om hvilket prosjekt hver av dem skulle tildeles. Kontraktene ble tildelt slik entreprenørene var blitt enige om.    

Åshaugen Kulvert, modernisering av Vestfoldbanen parsell 4 - kontraktssum ca. 13 millioner kroner
I august/september 1995 la NSB Bane Region Sør, Åshaugen kulvert, parsell 4 gjennom Sande, ut på anbud. Uten byggherrens vitende utvekslet Selmer AS og Veidekke ASA respektives anbudssummer.

Foreleggene er ikke vedtatt.

I samme sakskompleks har Kruse Smith AS i 2005 vedtatt et forelegg på 1 million kroner og inndragning av 999 600 kroner for brudd på konkurranseloven § 6-6 og straffeloven §§ 317 og 286.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 916 46 003.