Økokrim har utferdiget forelegg mot fem bedrifter som importerer elektriske og elektroniske produkter (EE). Grunnlaget for foreleggene er at bedriftene har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter avfallsforskriften kapittel 1. Bedriftene plikter i henhold til nevnte forskrift blant annet å finansiere behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt eller individuelt finansiert returselskap som er godkjent av Statens forurensningstilsyn (SFT).
 
Tre av bedriftene har i tillegg overtrådt internkontrollforskriften ved at de ikke har sikret at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Foreleggene varierer i størrelse mellom 50 000 og 200 000 kroner for hver bedrift. Bedriftene har spart penger på å ikke være medlem i et godkjent returselskap for EE-avfall for perioden fra plikten til medlemskap trådte i kraft juni 2006 fram til bedriftene inngikk medlemskap. Det er derfor tatt med inndragning av vinning til fordel for statskassen fra ca 100 000 til nær 900 000 kroner for hver bedrift.

Én bedrift har så langt vedtatt forelegget. Saken ble anmeldt av SFT i desember 2008.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 916 46 013.