Hovedgrunnlaget for foreleggene er at Stocknet i 2003/2004 unnlot å oppbevare kunders midler adskilt fra foretakets egne midler ved at man benyttet depotkunders midler til å finansiere kreditt for andre kunder (jf. verdipapirhandelloven § 9-1 første ledd nr. 3, jf. § 14-3 annet ledd nr. 4, jf. fjerde ledd).  Derved finansierte foretaket kredittgivning på ulovlig måte. Som følge av dette fikk Stocknet utbytte av straffbar handling på 6 millioner kroner i form av renteinntekter, som inndras fra foretaket.

Foreleggene er vedtatt.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hedvig Moe, tlf. 404 91 135.