Aker kjøpte 1. november 2013 en Total Return Swap (TRS) med 1,5 millioner Aker Solutions ASA aksjer som underliggende med innsideinformasjon om Aker Solutions ASA.

ØKOKRIM ser meget alvorlig på denne type handlinger, og legger til grunn at bøtenivået må være egnet til å ha den nødvendige avskrekkende effekt. Når boten likevel ikke er større, skyldes det særlig tre forhold som ØKOKRIM har lagt til grunn ved fastsettelsen av botens størrelse:

  1. At Aker ikke på noe tidspunkt har forsøkt å tilsløre de faktiske forhold og at de har samarbeidet godt under etterforskningen.
  2. At det ikke har ligget noen kriminell vilje bak hendelsene.
  3. At Aker gjorde et reelt – dog uegnet – forsøk på å reparere feilen da de brøt taushetsplikten 4. november 2013.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, telefon 952 15 436.