Mattilsynet anmeldte saken til ØKOKRIM den 10. mai 2006.

E.coli O103 er tidligere blitt påvist i morrprodukter fra Gilde. Morrproduktene var laget ved datterbedriften Terrina Sogndal. På grunnlag av en faglig vurdering kom Mattilsynet til at det var fare for krysskontaminering av denne E.coli-bakterien til andre spekeprodukter. Derfor utvidet Mattilsynet et tidligere ilagt omsetningsforbud flere ganger. Omsetningsforbudet ble sist utvidet gjennom forskrift av 7. april 2006. Mattilsynet utvidet forbudet, til tross for at det ikke var påvist E.coli O103 i de produktene som var omfattet av utvidelsen. Slik smitte er heller ikke senere påvist i de aktuelle produktene.

Mattilsynet begrenset omsetningsforbudet så langt som mulig for å redusere konsekvensene. Man valgte derfor å legge seg på såkalt LOT-nummer-nivå, som representerer datoen for pakking av det aktuelle produktet. Slik unngikk man å forby all omsetning av de berørte produktene. Det var nemlig bare produkter med bestemte datoer som representerte kontamineringsfare.

Den 7. april informerte Gilde sentralt sine åtte ekspedisjoner og sine eksterne kunder om innholdet i det utvidede omsetningsforbudet. Gilde måtte gi mer informasjon enn det som stod i forskriften for at omsetningsforbudet skulle kunne etterleves effektivt ute hos kundene. Imidlertid valgte Gilde også å omskrive selve oppregningen av de LOT-numrene som Mattilsynet hadde plukket ut. I stedet for å ta med alle de enkelte LOT-numrene for hvert produkt, tok Gilde med laveste og høyeste LOT-nummer med bindestrek imellom, samtidig som Gilde i selve teksten bad om at ”produkter med de spesifikke LOT-nr. fjernes fra diskene”.  Mottakerne av informasjonen misforstod dette, slik at det ved to av ekspedisjonene til Gilde senere i april på nytt ble sendt ut produkter som hadde LOT-numre som var omfattet av omsetningsforbudet. Ved en tredje ekspedisjon ble et mindre kvantum omfattet av forbudet sendt ut på grunn av feilplassering i pakkeskene.

Gilde har ikke gjort denne feilen bevisst, men ØKOKRIM mener at Gilde samlet ikke har vært aktsom nok i etterlevelsen av dette omsetningsforbudet. Grunnen til dette er – foruten den mulighet for feiltolkning som omskrivningen innebar – blant annet at Gilde ikke i tilstrekkelig grad fulgte opp tilbakekallingen av produktene i ettertid. Bruddet på omsetningsforbudet medførte at produkter som Mattilsynet mente kunne utsette forbrukerne for en mulig helsefare, likevel kom ut på markedet.

Et omsetningsforbud for produkter er et av de viktigste virkemidler Mattilsynet har til rådighet for å kunne beskytte forbrukerne mot mulig helsefare, og skal etterleves umiddelbart av alle aktører – fra produsent/importør av et produkt til kjøpmannen på hjørnet.

ØKOKRIM har også vurdert bl.a. matkjedenes mulige ansvar i denne saken, siden de produktene som var omfattet av forbudet, faktisk kom ut i butikkhyllene. Matkjedene kan dermed i prinsippet straffes. Vi har kommet til at det ikke er aktuelt å reagere strafferettslig mot storkjøkken, dagligvarebransjen og kiosker/bensinstasjoner. Grunnen er blant annet at Gilde nokså lenge etter at omsetningsforbudet trådte i kraft (7. april), på ny sendte sine kunder varer med LOT-numre som var omfattet av omsetningsforbudet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Konstituert førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 916 46 013.