Etter Økokrims oppfatning ble det begått straffbare handlinger fra Statkraft Energi AS i forbindelse med driften av Trollheim kraftstasjon i elven Surna i Surnadal sommeren 2005. Temperaturen var over en periode på tre uker høyere enn den definerte temperaturgrensen. Dette medførte at hovedtransformatoren stanset, vanntilførsel ble avstengt og vannføringen gjennom kraftverket stanset. Som følge av dette ble vannføringen i elven Surna, nedstrøms- kraftstasjonen, i løpet av kort tid redusert til langt under minstevannføring. Dette medførte igjen at et ikke ubetydelig antall yngel av laks- og sjøørret døde i et nasjonalt laksevassdrag. Dette forhold er ansett som en overtredelse av vannressursloven § 63 jf. § 5. I tillegg er det i forbindelse med samme forhold også tatt med at dette anses å være en overtredelse av internkontrollforskriften. Inndragning av vinning er fastsatt på bakgrunn av de utgifter Statkraft Energi AS har spart ved ikke å ikke stanse produksjonen for å få renset kjølerne.

Kontaktperson i Økokrim : Statsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 91 64 60 13.