Yara er morselskap i et internasjonalt konsern med virksomhet innen hovedsakelig produksjon og salg av gjødsel og har mer enn 8000 ansatte over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs. Den norske stat eier 36,2 prosent av aksjene. I 2012 hadde Yara en årsomsetning på cirka 84 milliarderkroner og et årsresultat på over 10 milliarder kroner.

Boten i forelegget er på 270 millioner kroner. I tillegg omfatter forelegget inndragning av utbytte med 25 millioner kroner. Yara har informert ØKOKRIM om at foretaket erkjenner at vilkårene for straffansvar er oppfylt, og forelegget er vedtatt.

ØKOKRIM vil med det første avgjøre tiltalespørsmålet for personer tilknyttet foretaket på tiden da lovbruddene fant sted.

Ved fastsettelsen av straffereaksjonen mot foretaket har ØKOKRIM lagt særlig vekt på følgende forhold:

Om de straffbare forholdene

  • ØKOKRIM mener å kunne bevise at det er benyttet bestikkelser i forbindelse med Yaras kontraktsforhandlinger i Libya, India og Russland. Det er en usedvanlig alvorlig korrupsjonssak. Det er brukt bestikkelser overfor oljeministeren i Gaddafis regjering i Libya, og i India overfor en høytstående embetsmann. De allmennpreventive hensyn gjør seg ualminnelig sterkt gjeldende ved bestikkelser av offentlige tjenestemenn.
  • Bruk av bestikkelse er ikke et engangstilfelle, men er benyttet i tre ulike land og for kontrakter som løper over mange år. Realitetene i overføringene fra Yara er tilslørt og svært vanskelige å oppdage. Bestikkelsene er skjult blant annet ved bruk av falske bilag, fordekt ved overprising av varer, og ved bruk av selskaper i såkalte «skatteparadiser».
  • I skjerpende retning er det lagt betydelig vekt på at, slik ØKOKRIM mener å kunne bevise at bestikkelsene er forankret hos personer i Yaras tidligere konsernledelse.

Om etterforskingen:

  • Måten bestikkelsene er skjult på har gjort etterforskingen krevende. Det har vært nødvendig med utstrakt internasjonalt politisamarbeid for å fremskaffe nødvendig informasjon. ØKOKRIM har henvendt seg til 12 land for å få bistand. ØKOKRIM har fått betydelig hjelp fra særlig sveitsiske, franske og amerikanske myndigheter.

Om foretakets anti-korrupsjonsarbeid og kontakt med ØKOKRIM:

  • ØKOKRIM mener at Yaras anti-korrupsjonsarbeid fram til 2008 var utilstrekkelig, blant annet i form av mangelfulle interne retningslinjer og sviktende fokus hos daværende ledelse. Foretaket burde den gang ha foretatt seg mer for å forebygge lovbruddene.
  • Det er lagt vekt på at mistanke om korrupsjon var kjent for konsernledelsen allerede i 2008, mens foretaket varslet ØKOKRIM våren 2011. At Yara selv kontaktet ØKOKRIM er tillagt vekt i formildende retning ved utmåling av boten.
  • Videre er det vektlagt i formildende retning at ØKOKRIM har hatt en god og konstruktiv kontakt med selskapet og Yaras granskere. Yara har samarbeidet om etterforskingen blant annet ved å fremskaffe dokumentasjon. Straffesaken er imidlertid primært opplyst gjennom ØKOKRIMs egen etterforsking og i samarbeid med utenlandsk politi.

Kontaktperson førstestatsadvokat Marianne Djupesland. Henvendelser rettes til kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas, tlf 907 50 058.