Borgarting lagmannsrett dømte i mars i år den tidligere juridiske direktøren i Yara International ASA til syv års fengselsstraff for grov korrupsjon. Mannen ble kjent skyldig i to tilfeller av grov korrupsjon i Libya og India, og straffen ble skjerpet fra to og et halvt års fengsel i tingretten til syv års fengselsstraff i lagmannsretten. Straffutmålingen var i tråd med påstanden fra ØKOKRIM. Domfelte anket lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmålingen. Høyesteretts ankeutvalg tillot bare anken over straffutmålingen fremmet.

Høyesterett legger til grunn at korrupsjon i korrupsjonsutsatte land skal straffes like strengt som korrupsjon i Norge. Høyesterett fant at forholdene tilsa en straff på fengsel i åtte til ni år. Straffen ble likevel ikke skulle skjerpet idet dette ikke var påstått fra påtalemyndighetens side, og det heller ikke fra Høyesterett var gitt signaler om mulig straffskjerpelse.

Fire tidligere ledere i selskapet Yara International ASA sto tiltalt for grov korrupsjon. Juryen i Borgarting lagmannsrett fant én av de tidligere lederne skyldig i grov korrupsjon i desember i fjor. De øvrige tre ble frifunnet.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Statsadvokat Helene Bærug Hansen, tlf. 938 03 380