Mannen førte ikke opp skattbar inntekt på over tre millioner kroner i selvangivelsen for inntektsåret 2002. Han unndro dermed skatt for nærmere en million kroner.

Nytt for lagmannsretten var spørsmålet hvorvidt vedtaket om alminnelig tilleggsskatt medførte at den etterfølgende straffedommen var i strid med forbudet mot dobbeltforfølgning eller dobbeltsstraff i artikkel 4 nr. 1 i tilleggsprotokoll 7 til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). ØKOKRIM fikk medhold i lagmannsretten at det her forelå en samtidig forfølgning, ikke dobbeltstraff. Den ligningsmessige behandlingen og behandlingen av straffesaken hadde foregått parallelt fra ligningsmyndighetenes anmeldelse til ØKOKRIM i oktober 2007 frem til vedtaket om endring av ligning og ileggelse av tilleggsskatt ble endelig i desember 2008. Avgjørelsen i tingretten forelå drøyt to måneder senere, og var derfor ikke en krenkelse av den dømtes rettigheter.
  
ØKOKRIM har ytterligere to saker om parallellforfølging som skal opp for lagmannsretten før sommerferien.

Saken er en del av et større sakskompleks der en rekke personer tidligere er dømt til lengre fengselsstraffer for å ha unndratt aksjegevinster gjennom selskap i skatteparadis. 
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Trude Stanghelle, tlf 928 06 758.