Advokaten stod tiltalt for urettmessig å ha disponert over ca. 1,3 millioner som sto på hans klientkonto for hans forvaltning. Utbetalingene skjedde etter instruks fra medtiltalt klient. 

Borgarting lagmannsrett har frifunnet begge de tiltalte. Et flertall på fire dommere mente de tiltalte skulle domfelles, men et bestemmende mindretall på tre dommere kom til at begge de tiltalte måtte frifinnes. De tiltalte ble også frifunnet av Oslo tingrett.

- Et bestemmende mindretall i lagmannsretten har ikke vært enig med Økokrim. Vi skal nå gå gjennom dommen for å vurdere om det er grunnlag for å anke til Høyesterett, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen.

Dommen er ikke rettskraftig. 

Kontaktperson hos Økokrim: Politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf 986 84 432